For Digitized Smart Factories

Hur ska man använda CAD/CAM/CAE på ett produktivt sätt

Har du någonsin funderat på varför planeringsarbetet framskrider långsamt, varför modifieringar känns komplicerade, eller varför så många nya fel uppstår i samband med uppdateringar? Kan en förklaring till problemet vara att planeringsverktygen inte används på ett effektivt sätt? Enligt vår erfarenhet är det här en överraskande vanlig orsak. Men varför uppstår då sådana här problem? Det är viktigt att förstå helheten i vilken en organisation som utför design och tillverkning lever i. I den här texten har vi delat upp problemet på tre specifika plan.

NX CAD
1. Designerns färdighetsnivå
På grund av de mångfacetterade verktyg och funktioner inkluderade in CAD-verktyg, kan ett och samma designarbete utföras på en mängd olika sätt. Fast slutresultatet är identiskt, kan själva utförandet vara väldigt olika. Ibland är vissa metoder väldigt mycket effektivare och snabbare än andra. I varje företag finns det mer avancerade användare som känner till alla möjliga tillvägagångssätt och kan då också välja den lättaste och snabbaste metoden för att uppnå sitt slutmål. En hög färdighetsnivå erhålls ofta av att personen i fråga har en konstant vilja att lära sig nya sätt att använda designverktyget, och därför också vågar prova på nya tillvägagångssätt vid olika planerings- och problemsituationer. Å andra sidan så finns det i varje organisation personer som inte har lika stor erfarenhet av verktygen och därför inte heller använder dem på ett lika effektivt sätt. Det här kan medföra att designern försöker lösa alla problem på samma sätt – även med helt olika utgångspunkter för var design. Slutresultatet kan medföra en mycket långsammare och ineffektivare process. I värsta fall leder en låg färdighetsnivå till att CADverktyget begränsar designerns innovationsförmåga och påverkar designarbetets slutresultat. Färdighetsnivån för designverktyget bör därför vara på en sådan nivå att detta inte händer.

2. Planeringsprocesser och strukturer
I många företag framskrider planeringsarbetet genom att modellera en enskild komponent i taget, utan någon sorts kopplingar delarna emellan, fastän dom hör till samma sammanställning. Typiskt är också att det saknas en klar konceptfas i planerandet. Det är värt att minnas att det är i konceptfasen som de största möjligheterna finns att hitta på nya innovativa lösningar. Därför är en tillräckligt lång konceptfas
väldigt avgörande. Moderna planerings-, simulerings- och tillverkningsverktyg ger omfattande möjligheter att automatisera uppdaterandet av både geometri och relationer mellan olika komponenter i en produkt, och till simulerings- (CAE) och tillverkningsmodellerna (CAM). En sådan här automatisering kräver ett strukturerat tillvägagångssätt i formen av en väl genomtänkt och dokumenterad planeringsprocess. Alltför ofta ser vi att i stället för en klart definierad process, så använder sig varje planerare av egna metoder. Avsaknaden av en gemensam planeringsprocess och gemensamma metoder kan innebära stora problem i teamarbetet som designers parallellt utför på samma produkt. I värsta fall vet inte en designer hur en uppdatering av en annan designers arbete ska utföras eller hur uppdateringen möjligtvis påverkar ens eget arbete med samma produkt.

3. Verktygens egenskaper ger möjligheter
Planeringsverktygen utvecklas konstant och en stor del av uppdateringarna gäller metoder för att effektivisera planeringsprocesser och underlätta innovation. Att börja använda dessa nya funktionerna och möjligheter kan innebära både tilläggsinvesteringar i form av nya licenser, men också extra arbete i form av test och utvärdering av de nya funktionerna. Därför låter många bli en sådan utvärdering.
Om ett företag inte på många år har tittat på de nya stödfunktioner som deras system kan erbjuda, kan det vara en mycket lönsam process att utvärdera de nya funktionerna och möjligheterna de medför. Också bättre utnyttjande av redan existerande funktionalitet
kan i vissa fall visa sig vara ett effektivt sätt att bättra på produktiviteteten in planeringsarbetet. Största hindret för detta är oftast att företaget inte har en dedikerad person till uppgiften att utveckla arbetsmetoderna.

Hur kan vi då effektivera planeringsarbetet?
- Effektivisera det egna lärandet

På det personliga planet kan det långt räcka med att fokusera på den ”svagare halvan”. Först måste man analysera problemets grad och samla ihop exempel på både goda och dåliga användningssätt. Ofta räcker det med att undervisad e mindre frekventa användarna i de bättre användningssätten. Lärandet kan också effektiveras genom att införa metoderna i företagets egna processdokumentation. För att alla planerare ska kunna följa samma metodik behövs en klar dokumentation och utbildning.

- Fördefinierade uppdateringsmekanismer
En avancerad planeringsprocess med hög associativitet mellan modellerna, kräver en noggrann planerad produktstruktur och en fördefinierad uppdateringsmetodik. Automatisk uppdatering av modeller genom associativitet, kan mycket märkbart snabba upp ändringsprocessen av en hel produkt. Men det här kräver samtidigt att varje designer är medveten om hur strukturerna ska definieras och hur uppdateringar utförs.

Ibruktagande av mer effektiva metoder
En god kännedom av existerande funktionalitet kan vara ett enkelt sätt att mer produktivt använda planeringsverktyget. En utförd analys av nuvarande metoder ochmöjl igheter som systemet erbjuder avslöjar ofta ineffektivitet i nuvarande metoder. På så sätt kan man effektivisera
den egna processen och förtydliga användarmöjligheterna för olika funktioner. Genom att ta i beaktanded e nya metoderna i processdokumentationen får alla designers tillgång till de effektivaste sätten att arbeta. På grund av att 3D modeller idag i allt högre grad
fungerar som en fullständig produktdefinition, är det allt viktigare att den här informationen endast återanvänds (inte återskapas) där den används i underprocessersom simulering och tillverkning. Det här är Model Based Definition (MBD) ett gott exempel på.

- Ett integrerat CAD/CAM/CAE system
Ju bättre integration företaget har mellan de olika systemen för planering, simulering, tillverkning, kvalitetsgranskning, etc. desto lättare och effektivare kan ändringsprocesser utföras. Till exempel uppdateringen av CAM- och FE-modeller från en uppdaterad CAD modell går väldigt
snabbt om associativitet kan bibehållas mellan modellerna och vi kan undvika typiska problem som överföring av data från ett system till ett annat kan medföra. Digital Twin–tänkandet, där data från allt fler system eller applikationer binds till en enskild digital tvilling, kräver smarta kopplingar mellan data som skapas och hur den delas. Här hjälper ett systematiskt tänkande som beskrivet ovan, där data skapas centralt och definieras endast en gång.
Mer information: Sofia Alsterskär 010-498 48 31

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems Part of Ideal Group will be the leading Siemens Digital Industries Software partner in the Nordic region and Baltic countries and its offering to customers includes industry leading Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Operations Management (MOM) and Industrial Internet solutions.

greenwednesday linkedin youtube-